skip to Main Content

فراماده سه‌بعدی

چکیده کامپوزیت ها به طور منطقی با هدف داشتن پارامترهای موثر که فراتر از مواد تشکیل‌دهنده ماده هستند، طراحی می‌شوند. برای مثال، ویژگی‌های منفی فراماده مانند ضریب شکست، ضریب انبساط حرارتی یا ضریب هال را می توان از ترکیبات با…

Read more
۲۷۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top