skip to Main Content

ساختارهای الهام‌گرفته از درخت و ساختارهای مقطعی در معماری: یک مرور تاریخی مختصر

چکیده شکل درختان بسیار پیچیده و مقطعی است و مجموعه‌ای از عملکردهای فیزیکی، مکانیکی و بیولوژیکی دارند.رابطه بین آن‌ها همیشه توجه انسان‌ها را در طول تاریخ جلب کرده اند و با تمرکز بر رابطه بین شکل و قدرت ساختاری، معماران…

Read more
Back To Top