skip to Main Content

بهینه¬سازی زنبورهای ذرات ترکیبی و الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی برای بهبود تصاویر

چکیده بهبود تصویر به معنای بهبود درک اطلاعات تصویر است. برابرسازی هیستوگرام (HE) و کشش کنتراست خطی (LCS) روش¬های هستند که عموماً به منظور بهبود تصاویر مورد استفاده قرار می¬گیرند. اما تصویر حاصل از این فرایندها، به طور کلی، کنتراستش…

Read more

تشخیص اختلالات بارگیری مشخص در موتور القایی با ترکیب SWPT بهینه شده و SVM aiNet-DAG

چکیده تقاضا برای پایش وضعیت موتورهای القایی (IM)به تدریج افزایش می‌یابد تا عملکرد بخش‌های مهم در صنعت حفظ شود.این مساله از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا مانع از شکست و درهم شکستن آن می‌شود.از آنجا که بیشتر خطاهای IM در…

Read more
Back To Top