skip to Main Content

کارایی ارزیابی مجموعه داده‌های مقیاس بزرگ با داده‌های منفی: یک رویکرد شبکه عصبی مصنوعی

چکیده تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، رایج‌ترین روش‌های مورد استفاده برای اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری واحدهای تصمیم‌گیری است (DMUها). نیاز به منابع کامپیوتری عظیم از نظر حافظه و زمان CPU در DEA برای مجموعه داده‌های مقیاس بزرگ، به ویژه با معیارهای…

Read more
Back To Top