skip to Main Content

آستاگزانتین به عنوان یک عامل محافظ اعصاب علیه بیماری های عصبی

چکیده بیماری های عصبی، که شامل آسیب های حاد و مزمن نورودژنراتیو می شود، عامل مرگ و ناتوانی انسان می باشند. با این وجود، پاتوفیزیولوژی این بیماری ها هنوز به طور کامل روشن نشده است، و هنوز درمان موثری وجود…

Read more
Back To Top