skip to Main Content

واکنش خاک – سازه لرزه‌ای سازه‌های غیر کششی

چکیده ما اثرات اندرکنش خاک - ساختار (SSI)را در واکنش ساختارهای واحد یک طبقه تعبیه‌شده در یک نیم صفحه الاستیک به مجموعه‌ای از شتاب دهنده ها ثبت‌شده در کالیفرنیا و مجموعه‌ای از رکوردهای مکزیکو سیتی تجزیه و تحلیل می‌کنیم.ما دریافتیم…

Read more
Back To Top