skip to Main Content

تشخیص پیشرفته خطاهای روتور و دوری از مرکز در موتورهای القایی براساس اندازه‌گیری شار داخلی

چکیده اکثر تکنیک‌های الکتریکی موجود در پایش وضعیت و تشخیص خطا براساس آنالیز فرکانس سیگنال‌های اندازه‌گیری شده خارجی به موتور هستند.در این مقاله، پیشنهاد می‌شود که یک بعد فضایی به سیگنال اندازه‌گیری شده با استفاده از یک آرایه از اثر…

Read more
Back To Top