skip to Main Content

ارزش هم آفرینی و وفاداری مشتری چکیده

چکیده این تحقیق به بررسی ارزش هم آفرینی و تاثیر آن بر وفاداری به سازمان از دیدگاه نگرشی و رفتاری می‌پردازد. برای انجام این کار، این تحقیق از دیدگاه مشتری استفاده می‌کند. این مطالعه تجربی از مدل‌سازی معادله ساختاری (AMOS)به…

Read more

حفظ کارکنان هتل‌ها به عنوان مشتریان داخلی: تاثیر تعهد سازمانی بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان

چکیده ترک خدمت بالای کارکنان به یکی از نگرانی‌های متخصصان و دانشگاهیان هتلداری تبدیل شده است. تحقیقات قبلی بیشتر بر کاهش ترک خدمت کارکنان از طریق بهبود انگیزه‌های اقتصادی متمرکز بود. با این حال، اکنون انگیزه‌های روانشناختی بیشتر مورد نگرانی…

Read more
Back To Top