skip to Main Content

بررسی حسابداری اروپایی تجربه اعضای کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی

چکیده ما بررسی می‌کنیم که آیا تجربه اعضای کمیته حسابرسی با کیفیت حسابرسی مرتبط است یا خیر.به منظور تجزیه و تحلیل جامع تجربه اعضای کمیته حسابرسی، ما دوره تصدی کمیته حسابرسی، سن و مدیران چندگانه را در تجزیه و تحلیل…

Read more
Back To Top