skip to Main Content

ارزیابی شرکت حسابرسی، کیفیت حسابرسی و حسابرسی هزینه‌ها: بررسی تفاوت قیمت‌ها. ​

چکیده در این مطالعه، ما بررسی می‌کنیم که آیا شرکت‌های حسابرسی دارای رتبه بالا در ایران، همانطور که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (SEO)تعیین شده‌است، نخست با ارایه خدمات حسابرسی با کیفیت برتر یا، دوم، به دلیل شهرت ایجادشده…

Read more

ریسک کنترل داخلی و بررسی هزینه‌ها: بر اساس شواهدی از چین ​

چکیده این مطالعه به بررسی رابطه بین ریسک ( ضرر و زیان ) کنترل داخلی و حق‌الزحمه حسابرسی تحت اصول پذیرش اختیاری استاندارد اصلی کنترل داخلی در چین می‌پردازد.ما دریافتیم که حق‌الزحمه حسابرسی رابطه مستقیمی با نقاط ضعف کنترل داخلی دارد…

Read more
Back To Top