skip to Main Content

بررسی حسابداری اروپایی تجربه اعضای کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی

چکیده ما بررسی می‌کنیم که آیا تجربه اعضای کمیته حسابرسی با کیفیت حسابرسی مرتبط است یا خیر.به منظور تجزیه و تحلیل جامع تجربه اعضای کمیته حسابرسی، ما دوره تصدی کمیته حسابرسی، سن و مدیران چندگانه را در تجزیه و تحلیل…

Read more

تاثیر ویژگی‌های حسابرس بر کیفیت حسابرسی

چکیده هدف این پژوهش بررسی تاثیر تجربه کاری، صلاحیت حرفه‌ای، انگیزش، پاسخگویی و عینیت حسابرس بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان شاغل در شرکت‌ها است. این تحقیق منجر به شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی می‌شود که در ایران به…

Read more

تاثیر جنسیت شریک حسابرسی بر نظرات اصلاح‌شده حسابرسی

چکیده ما تاثیر جنسیت شریک حسابرسی مبتنی بر احتمال صدور یک تغییر را بررسی می‌کنیم نظر حسابرسی (MAO) در شرایطی که در آن صدور MAO مجاز است و یاباعث ایجاد انگیزه برای گزارش فرصت طلبانه در سطح شریک حسابرسی می‌شود.…

Read more

شرکت‌های حسابرسی و تخصص صنعت در یک اقتصاد نوظهور ​

چکیده هدف این مقاله نشان دادن این است که چگونه درک ما از تاثیرات سیستم‌های ERP بر حسابداری مدیریت از طریق "nudging" توسط محققان در مقدمه مصاحبه‌های خود تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. به طور خاص، ما بررسی می‌کنیم که چگونه یک…

Read more

ارزیابی شرکت حسابرسی، کیفیت حسابرسی و حسابرسی هزینه‌ها: بررسی تفاوت قیمت‌ها. ​

چکیده در این مطالعه، ما بررسی می‌کنیم که آیا شرکت‌های حسابرسی دارای رتبه بالا در ایران، همانطور که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (SEO)تعیین شده‌است، نخست با ارایه خدمات حسابرسی با کیفیت برتر یا، دوم، به دلیل شهرت ایجادشده…

Read more

کیفیت حسابرسی در طول بحران مالی جهانی: دیدگاه سرمایه گذاران

چکیده در پاسخ به نگرانی‌های مطرح‌شده توسط رسانه‌های مالی و تنظیم کنندگان در مورد کیفیت حسابرسی  پیرامون بحران مالی جهانی اخیر (GFC)، این مطالعه به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا سرمایه گذاران کیفیت حسابرسی را نیز در طول GFC…

Read more

فرایندهای کم قیمت  درهزینه‌های حسابرسی و تاثیر آن‌ها بر کیفیت خدمات

چکیده بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی محیط کسب‌ وکار را به طور کامل تغییر داده است. تعداد شرکت‌های حسابرسی از زمان بحران به طور قابل‌توجهی کاهش‌ یافته و این خود منجر به کاهش هزینه خدمات حسابرسی و در نتیجه رقابت شدید بین…

Read more

کیفیت حسابرسی، تامین مالی، و مدیریت درآمدها: شواهدی از اردن

چکیده این مقاله شواهد اولیه مربوط به رابطه بین کیفیت حسابرسی، تامین مالی بدهی، و مدیریت سود در اردن را ارایه می‌دهد. این مطالعه از نسخه مقطعی مدل اصلاح‌شده جونز استفاده می‌کند، که در آن ذخایر احتیاطی به عنوان جایگزینی…

Read more

فشار دستمزد و کیفیت حسابرسی

چکیده این مطالعه به بررسی ارتباط فشار هزینه حسابرسی  ( ممیزی ) با اندازه گیری معکوس کیفیت حسابرسی ، تحریفهای موجود در داده های حسابرسی، در طول رکود اقتصادی اخیر می پردازد . فشار هزینه در یک سال ، به…

Read more
Back To Top