skip to Main Content

حساب‌های دریافتنی: شبیه‌سازی حسابرسی

چکیده این شبیه‌سازی به شما امکان می‌دهد که مطالبات حساب‌های دریافتنی را به صورت الکترونیکی تایید کنید. این شبیه سازی شامل ۱۰۰۰ حساب مشتری از نمونه تصادفی است که شما انتخاب کرده‌اید. تاییدیه‌ها ایجاد شده و سپس برای مشتریان ارسال…

Read more
Back To Top