skip to Main Content

ارزش حسابرسی در بخش عمومی: پیشینه و تاریخچه

چکیده این مقاله ارزش حسابرسی مالی در بخش عمومی را بررسی می‌کند. این مطالعه از تئوری‌های حسابرسی مرتبط با بخش خصوصی و عمومی استفاده می‌کند و روش‌هایی که در آن بخش حسابرسی عمومی می‌تواند ارزشمند باشد را مورد بررسی قرار…

Read more
Back To Top