skip to Main Content

یک رویکرد پیشگیرانه برای مدیریت زنجیره ریسک عرضه: تغییر دادن دستورها بین عرضه کنندگان برای کاهش خطرات جانبی عرضه

چکیده جهانی‌سازی، تجارت الکترونیک، فناوری‌های پیشرفته و تکنیک‌های تولید در حال ظهور، کارایی زنجیره‌های عرضه و ارزش افزوده را افزایش داده‌است. با این حال، با وجود مزیت‌های فراوان، این عوامل زنجیره‌های عرضه را نسبت به خطرات آسیب‌پذیرتر و ضعیف تر…

Read more

به¬صرفه¬ترین فروشنده خودرو با عدم قطعیت قیمت: یک رویکرد جدید DEA

چکیده ارزیابی عملکرد فروشنده یک موضوع مهم است که دارای پیامدهای استراتژیکی برای مدیریت یک شرکت کارآمد است. با این حال، معیارهای بسیار مهمی برای شرکت در حال رشد وجود دارد. این معیارها ممکن است با هم تناقض داشته باشند.…

Read more
Back To Top