skip to Main Content

به¬صرفه¬ترین فروشنده خودرو با عدم قطعیت قیمت: یک رویکرد جدید DEA

چکیده ارزیابی عملکرد فروشنده یک موضوع مهم است که دارای پیامدهای استراتژیکی برای مدیریت یک شرکت کارآمد است. با این حال، معیارهای بسیار مهمی برای شرکت در حال رشد وجود دارد. این معیارها ممکن است با هم تناقض داشته باشند.…

Read more

اثر سیستمهای مدیریت کیفیت و نشانگرهای عملکرد کلیدی پس از فروش بر صنعت خودرو: یک مرور بر سایر مطالب مرتبط

چکیده صنعت خودرو یک تمایل قابل توجه در حجمهای بازارجهانی بهمراه تمایل اخیر در حاشیه‌های سود و گستره زمانی عمر یک ماشین جدید را تجربه میکند. لذا، خودروسازها توجه شان را به تجارت پس‌از‌فروش  جلب کرده اند که اثبات میکند…

Read more
Back To Top