skip to Main Content

طراحی یک روش چند هدفه فرا ابتکاری برای طراحی و برنامه ریزی حلقه های تامین سبز

چکیده حلقه های تامین سبز شبکه های پیچیده¬ای هستند که نیازمنده ابزارهای پشتیبان تصمیمی¬اند که می تواند به پروسه های تصمیم¬گیری درگیر کمک کند. طبق این نیاز این مقاله به مسئله طراحی و برنامه ریزی پرداخته و یک مدل بهینه…

Read more
Back To Top