skip to Main Content

الگوریتم مسیریابی کارآمد برای VANETها براساس فاکتور فاصله

چکیده تحقیقات زیادی در مورد چالش قابل‌توجه مدیریت ترافیک در اتصالات جاده‌ای صورت‌گرفته است. کاربرد آن در شبکه سیار ad hoc مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفته‌است. توپولوژی دینامیک یکی از چالش‌های مهم پیش روی VANET است. در…

Read more
Back To Top