skip to Main Content

سیستم‌های الکتریکی و انرژی الکتریکی بازآرایی سیستم قدرت و کمینه‌سازی تلفات برای سیستم‌های توزیع با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی کلونی

چکیده در این مقاله، روشی مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی باکتری (BFOA)برای بازآرایی شبکه‌های توزیع با هدف کمینه‌سازی تلفات ارائه شده‌است. یک مدل جدید برای ساده کردن یک شبکه توزیع ارائه شده‌است. مساله بازآرایی فیدر به عنوان یک مساله بهینه‌سازی…

Read more
Back To Top