skip to Main Content

یک روش ترکیبی هدف و روش DEA معکوس برای تنظیم هدف در فرآیند ادغام

چکیده این مقاله یک روش جدید برای مقابله با هدف‌گذاری در ادغام با استفاده از روش هدف پیشنهاد می‌کند. برنامه‌نویسی (GP)و تحلیل پوششی داده‌های معکوس (InvDEA) نیز مورد استفاده قرار گرفتند. مدل یابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیری (DMUs) با استفاده…

Read more

تحلیل رابطه بین رویه های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی از یک دیدگاه استراتژیک: یافته هایی از صنعت بانکداری

چکیده هدف اين تحقيق ارزيابي تأثيرات رويه هاي مديريت منابع انساني بر تعهد سازماني، بطور جداگانه و با يک روش معين، مي باشد. داده ها از 304 شرکت کننده شاغل در صنعت بانکداري در Eskişehir جمع آوري شدند. بدين منظور،…

Read more
Back To Top