skip to Main Content

عوامل مؤثر بر اعتماد در شبکه¬های بانکی

چکیده این مقاله عوامل مؤثر بر اعتماد در شبکه¬های بانکی را بررسی و بنابراین چندین نیروی مؤثر در اثر پایداری شبکه¬ها را شناسایی می¬کند. با استفاده از مجموعه داده منحصر به فرد از 249 بانک پس¬انداز در آلمان، نتایج تجربی…

Read more
Back To Top