skip to Main Content

¬¬¬مدیریت انرژی در توزیع شبکه ای با استفاده از یک سیستم ذخیره انرژی باتری (BESS)

چکیده در سال 2008 ایالت هاوایی ابتکار انرژی پاک را آغاز کرد که یک هدف نهایی از 70 درصد انرژی پاک را تا سال 2003 تنظیم کرد. ( 40 درصد از انرژی تجدیدپذیر و 30 درصد از بازده انرژی) سیستم…

Read more
Back To Top