skip to Main Content

روشی احتمالی برای نقشه‌های خطر لرزه‌ای مبتنی بر سناریو در تهران بزرگ

چکیده ارزیابی خطر لرزه‌ای تهران، پایتخت ایران با جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر، در فرآیند تصمیم‌گیری برای کاهش خطر ضروری است. هدف اصلی این مقاله ارایه روشی برای به دست آوردن حداکثر نقشه‌های خطر در مناطق فعال زلزله‌خیز نظیر…

Read more

زمان آن فرا رسیده است: به سوی تخمین بیزی SEM در تحقیقات گردشگری

چکیده با اینکه درحال حاضر دیدگاه مدلسازی ساختاری معادله ای (SEM) بیزی توجه زیادی را در منابع علمی جلب کرده است، اما مطالعات گردشگری هنوزهم برای تخمین SEM به شدت روی دیدگاه مبتنی بر هم – پراکنش تکیه می کنند.…

Read more
Back To Top