skip to Main Content

بهره‌برداری از همسانی GPU (واحد پردازش گرافیکی) در بهبود بهینه‌سازی گروه زنبوران عسل برای داده کاوی های بزرگ معاملاتی.

چکیده چکیده: این مقاله به بررسی استفاده از واحد پردازش گرافیکی (واحد پردازش گرافیک)در بهبود عملکرد فرا ابتکاری گروه زنبوران عسل برای حل مساله کاوی مجموعه قوانین انجمنی می‌پردازد. اگر چه این فراابتکاری کارایی خود را اثبات کرد، اما نیاز…

Read more
Back To Top