skip to Main Content
موقعیت یابی خدمات جدید با استفاده از تئوری Cumulative Prospect

موقعیت یابی خدمات جدید با استفاده از تئوری Cumulative Prospect

چکیده در زمینه نوآوری خدمات، مساله زمان ارزیابی یک سرویس جدید توسط مشتری و چگونگی دستیابی به ارزیابی شخصی هنوز در دست بررسی است. این امر در شرایط عدم اطمینان و به ویژه زمانیکه بحث اثر بخشی علوم جدید و…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top