skip to Main Content

ارزیابی جمعیت محلی زنبورهای پاراتیزوئید (پرنده بالان: حشرات سفیدبال) برای کنترل بیولوژیکی Bemisia tabaci بیوتیپ B (نیم بالان:حشرات سیاه بال) در شرایط گلخانه‌ای در آرژانتین

چکیده بیوتیپ های B، از آفات اصلی در گیاهان فلفل در آرژانتین هستند. زنبور پارازیتوئید به طور مکرر در گلخانه‌ها بدون کاربرد آفت‌کش‌ها یافت می‌شود. مطالعات حاضر با هدف ارزیابی کنترل با میزان و تعداد رهاسازی پارازیتویید در شرایط آزمایشگاهی…

Read more
Back To Top