skip to Main Content

قابلیت‌های هوش تجاری

چکیده هوش تجاری (BI) به عنوان یک حوزه مهم تخصصی در ارتباط با ارزش پیشنهادی شرکت‌ها است. شرکت‌ها به دنبال تعدیل و اصلاح BI به عنوان یک قابلیت ذاتی برای ایجاد ارزش (یا ارزش‌سازی) هستند. با در نظر گرفتن حوزه…

Read more
Back To Top