skip to Main Content

بررسی ارزش تجاری منطق تجزیه و تحلیل¬ داده¬های بزرگ در مؤسسات تجاری اروپایی

چکیده در زمینۀ مدیریت استراتژیک، توانایی¬ها و ظرفیت¬های پویا (DC ) از قبیل مهارت و زیرکی سازمانی در جست و جوی برتری رقابتی، به عنوان سرآمد و مهمترین موضوع در نظر گرفته می¬شود. پژوهش اخیر ادعا می¬کند که تحقیق در…

Read more
Back To Top