skip to Main Content

BIGOWL: دانش و تجزیه و تحلیل داده‌های کلان

چکیده استخراج دانش و ادغام در حال حاضر برای تجزیه و تحلیل کارآمد کلان داده در نظر گرفته شده‌است. دانش می‌تواند در طراحی گردش کار، تعریف محدودیت، انتخاب پارامتر و پیکربندی، تعامل انسان و استراتژی‌های تصمیم‌گیری نقش داشته باشد. این…

Read more

تجزیه و تحلیل داده‌های کلان و عملکرد شرکت: اثرات قابلیت‌های پویا

چکیده با توجه به دیدگاه مبتنی بر منابع و ادبیات در مورد تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ (BDA)، سیستم اطلاعاتی(IS)و ارزش کسب‌وکار فن‌آوری اطلاعات(IT) ، این مطالعه یک مدل قابلیت تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ (BDAC)ارایه می‌دهد. این مطالعه جریان…

Read more
Back To Top