skip to Main Content

تولید بیوگاز از زباله های مرغ و پتانسیل انرژی

چکیده هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر عملیات حرارتی بر بستر مرغ با سطوح مختلف استفاده مجدد برای تولید پتانسیل بیوگاز در شرایط آزمایشگاهی استآشغال "مرغ" از دو خانه کوچک پرورش ماکیان به دست آمد که در آن ۱۴ قطعه…

Read more
Back To Top