skip to Main Content

یک GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) مبتنی بر روش داده کاوی فضایی برای برنامه ریزی مکان¬ و ظرفیت بهینه تجهیزات تولید برق زیست توده ای پراکنده: مطالعه موردی منطقه تومکور،هند

چکیده این مقاله در درجه اول در نظر دارد یک GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) مبتنی بر روش داده کاوی را برای انتخاب بهینه مکان و تعیین ظرفیت تجهیزات نصب شده به منظور راه اندازی سیستم های تولید برق زیست توده…

Read more
Back To Top