skip to Main Content

اینترنت اشیا (IoT) برای مراقبت بهداشتی: یک بررسی جامع

چکیده اینترنت اشیا (IoT)اشیا هوشمند را به عنوان بلوک‌های سازنده نهایی در توسعه چارچوب‌های گسترده سایبری - فیزیکی تبدیل می‌کند. IoT دامنه کاربرد متنوعی از جمله مراقبت‌های بهداشتی دارد. انقلاب IoT طراحی مجدد مراقبت‌های بهداشتی مدرن با امید بخش تکنولوژیکی،…

Read more
Back To Top