skip to Main Content

توسعه روستایی و حفاظت از محیط زیست از طریق استفاده از کودهای زیستی در کشاورزی: جایگزینی برای کشورهای توسعه نیافته؟

چکیده حرکت اقتصادی برخاسته از تولید و استفاده از دانش درونزای کشورهای توسعه نیافته یک عامل اساسی برای دستیابی به رفاه اجتماعی است. بنابراین، درک علم و فناوری در این کشورها مهم است، چگونه کاربرد توسعه می¬تواند مشکلات موجود در…

Read more
Back To Top