skip to Main Content

آینده‌ی زنجیره‌ی بلوکی برای امنیت اینترنت اشیا: گزارش وضعیت

چکیده دستگاه‌های اینترنت اشیا به‌طور فزاینده‌ای در زمینه‌های غیرنظامی و نظامی، از شهرهای هوشمند و شبکه‌های هوشمند گرفته تا اینترنت پزشکی اشیا ، اینترنت رسانگرها ، اینترنت نظامی اشیا ، اینترنت میدان نبرد اشیا و غیره، دیده می‌شوند. در این…

Read more
Back To Top