skip to Main Content

طراحی شبکه تامین خون تحت عدم قطعیت در عرضه و تقاضا با در نظر گرفتن جنبه‌های اجتماعی ​

چکیده طراحی زنجیره تامین خون مساله‌ای است که تا حدودی در مقالات مورد بررسی قرار گرفته‌است. اهدای خون یک فعالیت داوطلبانه است و اهداکنندگان خون در زنجیره تامین خون اهمیت دارند. تلاش برای افزایش سودمندی اهداکنندگان خون به منظور کاهش…

Read more
Back To Top