skip to Main Content

ساختارهای مهندسی بازسازی لرزه‌ای اتصالات ورق انتهایی با استفاده از پی های پیش تنیده

چکیده بازسازی سازه‌های فولادی موجود یک کار اجتناب‌ناپذیر در نقص پیمان‌کار در موارد اضافه کردن طبقات یا تغییر الزامات کد ساخت‌وساز در ساخت‌وساز است، اتصالات فولادی پیچی پس از زلزله Northridge بسیار مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بازسازی این اتصالات بدون…

Read more
Back To Top