skip to Main Content

هیدروژل های زیست فعال برای بازسازی استخوان

چکیده خصوصیت التیام خود به خودی استخوان، محدود است و به طور کلی نیاز به مداخله عوامل خارجی برای تقویت، ترمیم و بازسازی استخوان دارد. در حالی که روش‌های قدیمی برای ترمیم نقص‌های استخوانی مانند خودپیوند، دگرپیوند و پیوند خارجی…

Read more
Back To Top