skip to Main Content

کاربردهای مهندسی هوش مصنوعی

چکیده کار ما منجر به عدم تعادل توزیع جایگاه‌های اتصال پروتیین DNA و جایگاه‌های غیر پیوندی می‌شود. به طور خاص، تعداد جایگاه‌های اتصال پروتیین DNA (طبقه اقلیت)به طور قابل‌توجهی کم‌تر از جایگاه‌های متصل شونده (کلاس اکثریت)است. به علاوه، عملکرد طبقه…

Read more
Back To Top