skip to Main Content

تحلیل و طبقه‌بندی تصاویر گفتاری و گویای EEG برای BCI

چکیده EEG معمولا در رابط مغز - کامپیوتر (BCI)، از جمله تصویرسازی حرکتی، فرآیندهای ذهنی، پتانسیل‌های برانگیخته با حالت پایدار (SSEPs) و p۳۰۰ استفاده می‌شود. در این مقاله، برای تکمیل پارادایم‌های کنترل مبتنی بر موتور موجود، این مقاله یک حالت…

Read more
Back To Top