skip to Main Content

نقشه‌برداری راکتیویته مغزی عروقی برای برنامه‌ریزی قبل از ‌جراحی تومور مغزی

چکیده این مقاله یک بررسی از کاربردهای تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی وابستگی سطح اکسیژن خون (BOLD fMRI) را در نقشه‌برداری قبل از جراحی برای برش ضایعه در بیماران مبتلا تومورهای مغزی ارائه می‌دهد. ابتدا اصل فیزیکی اثر BOLD بحث می‌شود…

Read more
Back To Top