skip to Main Content

آیا تجربه نشان تجاری به تعهد به برند تبدیل می‌شود؟ یک مدل تعدیل گرایانه، از اشتیاق نشان تجاری و مارک تجاری درک شده نشان می‌دهد.

چکیده در یک بازار رقابتی و پویا، دستیابی به تعهد به برند یکی از اهداف نهایی برندها است. با در نظر گرفتن اهمیت و مربوط بودن درک اخلاقی برند و مزایای نمادین آن، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر ادراک برند…

Read more

ارتباط بین تعهد در قبال نام تجاری و رفتار شهروندی نام تجاری مربوط به کارکنان خطوط هواپیمایی: نقش اعتماد

چکیده علیرغم رشد روز افزون علاقه به درک رفتارهای مربوط به نام تجاری کارکنان در صنایع هوایی، تحقیق در این زمینه بر تاثیر تعهد کارکنان به نام تجاری و محدود کردن حمایت تجربی تاکید دارد. اگرچه تعهد به نام تجاری،…

Read more

فرآیند برندسازی داخلی: بررسی نقش واسطه ها در رابطه رهبری-تعهد مدیریت ارشد

چکیده در خدمات مشتری-تماس بالا، کارکنان یک بخش ضروری از کیفیت خدمات شرکت هستند. در حالی که اثر تعهد کارکنان بر رفتارهای برند-حامی در حال حاضر مورد مطالعه قرار گرفته، اما هنوز مشخص نیست چه چیزی کارکنان برند را به…

Read more
Back To Top