skip to Main Content

انتقال ارتباط انجمن برندها به روابط برندها : مکانیزم های واسطه گر و تعدیل کننده

چکیده هدف ما شناسایی و بررسی الگوهای مختلف از مکانیزم‌هایی است ،که از طریق آن‌ها ،روابط مبتنی بر انجمن منجر به روابط با ارگان های دیگری مبتنی بر برند می‌شود. از این رو، ما به شکاف شناسایی و درگیر شدن…

Read more
Back To Top