skip to Main Content

اخلاق برند، روابط مشتری – برند، استراتژی ارزش ویژه برند، و برند به عنوان یک نهاد اجتماعی ​

چکیده موضوع برندسازی، روابط مشتری - برند، استراتژی‌های ارزش ویژه برند، و برند به عنوان یک نهاد اجتماعی آنقدر بحث‌برانگیز شده‌است که یک جنبش ضد برند در سراسر قاره گسترده شده‌است. این جنبش معتقد است که برندسازی فقط مشکل‌ساز نیست، بلکه…

Read more

مطالعه ای روی تاثیرات فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی روی ارزش گذاری برند و پاسخ مشتری در صنعت هواپیمایی

چکیده این مطالعه، تاثیرات فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی (SMMAها) روی ارزش گذاری برند و پاسخ مشتری در صنعت هواپیمایی را مورد بررسی قرار داده است. یک نظرسنجی از بین 302 مسافر انجام شده که از رسانه‌های اجتماعی مدیریت شده توسط…

Read more

ارزش ویژه ی برند و عوامل تشدید نوآوری محصول ارزیابی شکست :چشم انداز اثر ارتباطات

چکیده زمانی که نام های تجاری با ارزش ویژه و با ارزش پایین شکست نواوری را تجربه می کنند، آیا نام تجاری با ارزش ویژه شرایط بهتری دارد؟ این مطالعه سوال حاضر را با بررسی چگونگی دیدگاه مصرف کنندگان و…

Read more

تعیین شیوه های مدیریتی برای ارزیابی ارزش ویژه برند مکانی : تحقیقی کیفی

چکیده اینکه چگونه مدیران سازمان بازاریابی مقصد ) DMO ( باید موفقیت را ارزیابی کنند موضوع بیشتر مباحثه های پژوهشی است. به طور فزاینده ای ، پیشنهادی برای ترکیب ارزش ویژه علامت تجاری/مارک/برند در رویه و تحقیق برندینگ مکانی وجود…

Read more

تاثیرات دو حالت از ارتباط بین نسلی بر روی ارزش ویژه نام تجاری

چکیده ارتباطات بین نسلی (IG) درون یک خانواده یک منبع مهم برای ارزش ویژه برند است. این مطالعه به بررسی این می پردازد که ارتباطات بین نسلی چگونه از طریق مکانیسم های متعدد ارزش ویژه برند را تحت تاثیر قرار…

Read more

مفهومی سازی و سنجش ارزش برند یک کانال خرده فروشی مصرف کننده محور

چکیده این مقاله بررسی انتقادی و تلفیق ادبیات موجود را ارائه می دهد که این ابتکار بر پیچیدگی های متصور و اندازه گیری هم افزایی ایجاد شده توسط نام تجاری، خرده فروش، و کانال حقوق صاحبان سهام تاکید می کند.…

Read more

اقدامات بازاریابی برندهای لوکس و برجسته رسانه های اجتماعی : تاثیر بر تساوی برند و رفتار مصرف کننده

چکیده شواهد کمی درمورد چگونگی تاثیر اقدامات بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ایجاد تساوی برندو رفتار مصرف کننده دربرابر یک برند وجود دارد. این پژوهش درصدد بررسی این روابط از طریق تحلیل برندهای برجسته و پیشاهنگ در بخش تجمل می…

Read more

از بیانیه ماموریت به برندینگ هواپیمایی

چکیده به عنوان یک ابزار ارتباطی، بیانیه ماموریت به دنبال انتقال پیام به کارکنان، سهامداران و دنیای گسترده ای است که با مشتریان و رسانه ها درگیر هستند. یک بیانیه خوب از ماموریت و مشایعت استراتژی برندینگ، می تواند برای…

Read more

ارزیابی جامع مصرف کننده از مارکهای شرکتی خرده‌ فروش و تاثیر روی نیت صداقت و وفاداری مصرف کننده

چکیده ما چهارچوبی جامع برای ارزیابی مصرف کننده از مارکهای شرکتی خرده فروشی ارائه میدهیم که "درک برابری مشتری" نام دارد. با توجه به نظریه‌ی برابر مصرف کننده این فرضیه را مطرح کردیم که "درک برابری مشتری" یک ارزیابی مرتبه‌ی…

Read more
Back To Top