skip to Main Content

ایجاد برند تجاری حقیقی با استفاده از انجمن‌های تجاری آنلاین: یک چشم‌انداز مدیریتی

چکیده تحقیقات برندسازی معاصر، هویت و معتبر بودن برند را به عنوان اجتماعی از طریق تعاملات پیچیده بین چندین سهامدار نشان می‌دهند.علی‌رغم بررسی های موجود بر روی این که چگونه انجمن‌های ایجاد یک برند و افراد به شکل‌گیری هویت برند…

Read more

در رابطه با شناسایی برند مصرفی ،جامعه برند و وفاداری به نام تجاری

چکیده مطالعات اخیر بر اهمیت انجمن‌های برند رسانه‌های اجتماعی برای نشان دادن وفاداری به برند تاکید کرده‌اند .هدف این مقاله تاکید بر نقش نام تجاری در آن رابطه است، که یک مدل مفهومی در محصولات بازار انبوه ارایه می‌دهد که…

Read more

حلقه گمشده درایجاد شناسایی نام تجاری (برند) مشتری: نقش جذابیت نام تجاری (برند)

چکیده متون مدیریت نام تجاری به مدت طولانی اذعان به اهمیت استراتژیک مدیریت هویتنام تجاری داشته است. با این حال، تحقیق تجربی پیشین تا حد زیادی جذابیت نامتجاری را در ایجاد چنین هویتی در چشم مصرف کنندگان نادیده گرفته است.…

Read more
Back To Top