skip to Main Content

تأثیر تعدیل کننده ارزش سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک بر وفاداری برند

چکیده در محیط پویای کسب و کار امروز موفقیت یک شرکت اغلب به توانایی اش در ایجاد وفاداری برند بستگی دارد. درحالیکه تحقیقات بسیاری در زمینه وفاداری برند و سابقه اش وجود دارد، تحقیقات کمی برای آزمودن اینکه چگونه ارتباط…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

ارتباط بین تعهد در قبال نام تجاری و رفتار شهروندی نام تجاری مربوط به کارکنان خطوط هواپیمایی: نقش اعتماد

چکیده علیرغم رشد روز افزون علاقه به درک رفتارهای مربوط به نام تجاری کارکنان در صنایع هوایی، تحقیق در این زمینه بر تاثیر تعهد کارکنان به نام تجاری و محدود کردن حمایت تجربی تاکید دارد. اگرچه تعهد به نام تجاری،…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

از بیانیه ماموریت به برندینگ هواپیمایی

چکیده به عنوان یک ابزار ارتباطی، بیانیه ماموریت به دنبال انتقال پیام به کارکنان، سهامداران و دنیای گسترده ای است که با مشتریان و رسانه ها درگیر هستند. یک بیانیه خوب از ماموریت و مشایعت استراتژی برندینگ، می تواند برای…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top