skip to Main Content

اخلاق برند، روابط مشتری – برند، استراتژی ارزش ویژه برند، و برند به عنوان یک نهاد اجتماعی ​

چکیده موضوع برندسازی، روابط مشتری - برند، استراتژی‌های ارزش ویژه برند، و برند به عنوان یک نهاد اجتماعی آنقدر بحث‌برانگیز شده‌است که یک جنبش ضد برند در سراسر قاره گسترده شده‌است. این جنبش معتقد است که برندسازی فقط مشکل‌ساز نیست، بلکه…

Read more

اولویت مصرف کننده برای انتخاب برندهای ملی در مقابل برندهای خصوصی: تاثیر تعامل برند و تهدید خودپنداره

چکیده تحقیق قبلی درباره ارتباطات خودبرندی ، دسته بندهای برند را در نظر نگرفته بود (به عنوان مثال، برندهای ملی و برندهای خصوصی). کار فعلی اولویت مصرف کنندگان برای انتخاب برندهای ملی و خصوصی و تمایل آنها برای درنظرگرفتن برندها…

Read more

اندازه گیری اعتبار نام تجاری بر اساس مصرف کننده

چکیده مصرف کنندگان مدرن از نام تجاری برای اعتبار بخشیدن به خود و اتصال مجدد مکان، زمان، فرهنگ و و دیگر موارد به هم استفاده می کنند. اگرچه پژوهش های قبلی نشان داده است که مصرف کنندگان به منظور اعتبار…

Read more

اشتغال انجمن آنلاین برند، ایجاد مقیاس و اعتبار

چکیده در برابر نیاز به ارتباط با مشتری ها، مارک های تجاری بزرگ دنیا برای پیشرفت و توسعه، اجتماعاتی را برای تعامل با مشتری از طریق خدمات آنلاین ایجاد کردند. بر خلاف اقبال گسترده، اطلاعات کمی در مورد اینکه چه…

Read more
Back To Top