skip to Main Content

طراحی رآکتور فیوژن DEMO براساس آنالیز هسته‌ای

چکیده نوترونیک یک رآکتور همجوشی (فیوژن) در طراحی مفهومی تمام اجزای درون مخزن و طراحی کلی رآکتور بسیار حیاتی است. راکتور موفقیت آمیز DEMO باید خود تولید کافی از تریتیوم را نشان دهد تا بتواند اجازه به مقدار کافی در…

Read more
Back To Top