skip to Main Content

نقش نر در باروری و عوامل موثر بر کیفیت منی در گاوها

چکیده هیچ شکی وجود ندارد که تفاوت‌های اساسی در باروری بین گاوه‌ای نر وجود دارد.در بازبینی اخیر (گل‌ها، ۲۰۱۳)، دامنه طبیعی عملکرد تولیدمثلی از کل گله در مقایسه با افراد گزارش‌شده برای مردان بود.برای گاو گوشت، حداکثر باروری شبیه به…

Read more
Back To Top