skip to Main Content

تجزیه و تحلیل کمانش تجربی و عددی یک طاق TRC نازک

چکیده پوسته ها در بتن تقویت شده منسوج (TRC)، با توجه به تقویت غیر خورنده خود می توانند بسیار نازک ساخته می شوند. در نتیجه، کمانش به یک پارامتر مهم تبدیل می شود. به دلیل کمبود اطلاعات در پیشینه پژوهش،…

Read more
Back To Top