skip to Main Content

گزارش دهی مالی دولتی با تغییر حسابداری ملی

چکیده جمهوری مالتا مثالی از اعضای اتحادیه اروپا می باشد که با پیش بینی نیازمندی های اتحادیه اروپا، در حال پیاده سازی اصلاحات در سیستم حسابداری دولتی می باشد. خروجی سیستم حسابداری جدید پیشنهاد شده در این مقاله بررسی شده…

Read more
Back To Top