skip to Main Content

مدلسازی CFD از سیستم همزایی SOFC برای کاربرد در ساختمان

چکیده این مقاله بر روی مدل‌سازی CFD از پیل سوختی اکسید جامد (sofc) متمرکز است که با سیستم همزایی ترکیب می‌شود. سیستم همزایی SOFC یک منتشکر کننده انرژی پایین و کارای ترکیبی گرما و توان (CHP) که یکی از کاندیدهای…

Read more
Back To Top